De gegevensbeschermingsverklaring van HenArt

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie en kort overzicht

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. De volgende informatie geeft u een kort en eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt en in onze onlineshop winkelt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gedetailleerde gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Hun contactgegevens vindt u in het gedeelte ‘Opmerking over de verantwoordelijke instantie’ in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan b.v. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over gegevensbescherming.

Analytics en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting- en contentleveringsnetwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Hierbij kunt u denken aan IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder ( Artikel 6, lid 1, onder f AVG). Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn serviceverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende host: nader vast te stellen

3. Algemene informatie en verplichte informatie

gegevensbescherming

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Achternaam:
Straat:
Plaats:

Telefoon:
E-mail:

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG, of artikel 9, lid 2, onder verlicht. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 49, lid 1, onder a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van artikel 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c AVG. Gegevensverwerking kan ook worden uitgevoerd op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder meer tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn op het gebied van gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens aan veiligheidsautoriteiten over te dragen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens voor surveillancedoeleinden verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers. Op deze verwerkingsactiviteiten hebben wij geen invloed.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LITER. E OF F AVG HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE VOORWAARDEN. DE TOEPASSELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE COMPLEXE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANWIJZEN DIE BOVEN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID WEGGEN OF DAT DE VERWERKING IS VOOR HET GEBRUIK VAN HET BETOEUWEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U BETREKKEN VOOR HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van schendingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze hun gewone verblijfplaats hebben, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ​​klacht in te dienen bestaat onverminderd eventuele andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een betaald contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties met gangbare betaalmethoden (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen de betaalgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden verwijderd.
  • Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar heeft ingediend, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Koekjes

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijvoorbeeld cookies om betalingsdiensten te verwerken).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde gewenste functies te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies). Artikel 6, lid 1, onder f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming plaats (art. 6 lid 1 lit. a AVG en artikel 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer u de browser sluit. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als cookies door externe bedrijven of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk informeren en indien nodig om uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegang verkrijgende computer
  • Tijdstip van serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail of telefoon

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG). ) als hierom werd gevraagd; toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte gegevens die bij de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders wijzen wij de inschrijving af.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de door de registratie tot stand gekomen gebruiksrelatie en, indien nodig, om verdere contracten te initiëren (Art. 6, lid 1, lit. b AVG).

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u op deze website geregistreerd bent en daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

5. Sociale media

Facebook-pixels

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

De Facebook-plug-ins kunt u herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE .

Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres deze website heeft bezocht. Als u op de ‘Vind ik leuk’-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation .

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan toewijzen, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook-plug-ins is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het bereiken van een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook. De verwerking die Facebook na het doorsturen uitvoert, valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ,https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php .

Instagram-plug-in

Functies van de Instagram-dienst zijn in deze website geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het bereiken van een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Voor zover persoonlijke gegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (Art. 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan Facebook of Instagram. De verwerking die Facebook of Instagram na doorzending uitvoert, valt niet onder de gedeelde verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst vindt u op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook- en Instagram-producten. U kunt de rechten van de betrokkene (bijvoorbeeld verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks op Facebook doen gelden. Als u bij ons uw rechten als betrokkene doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 enhttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

6. Analysetools en advertenties

Google Tagmanager

Wij gebruiken Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheren en weergeven van de tools die erdoor zijn geïntegreerd. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat eventueel ook wordt doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verschillende tools op zijn website. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals: Bijvoorbeeld paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende apparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een apparaat-ID.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die gebruikersherkenning mogelijk maken met als doel het analyseren van gebruikersgedrag (bijvoorbeeld cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking

Wij hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Hosten

Wij hosten Matomo uitsluitend op onze eigen servers, dus alle analysegegevens blijven bij ons en worden niet gedeeld.

Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen wij advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de op Google beschikbare gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroeptargeting). Als websitebeheerders kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot overeenkomstige klikken hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het zo effectief mogelijk op de markt brengen van zijn serviceproducten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Conversies bijhouden van Google

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. Wij kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website hoe vaak is geklikt en welke producten bijzonder vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. Wij ontvangen geen informatie waarmee wij de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google maakt zelf gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder B. Vingerafdrukken van apparaten) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over het bijhouden van conversies door Google vindt u in de gegevensbeschermingsregels van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en gegevens waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die u in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief invoert, worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 lit. a AVG). Uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link ‘afmelden’ in de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het doel u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of als het doel niet langer van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren binnen de reikwijdte van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG.

Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener op een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

8. E-commerce- en betalingsproviders

Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het tot stand komen, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, letter b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij uitsluitend voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of deze in rekening te brengen.

Voor elke klant die zich dienovereenkomstig registreert, bieden wij met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot de door ons opgeslagen voorraadgegevens (klantaccount) aan. Hier kunt u gegevens bekijken over uw voltooide, openstaande en recent verzonden bestellingen en uw gegevens en de nieuwsbrief beheren. U verbindt zich ertoe uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet toegankelijk te maken voor onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruik van wachtwoorden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Tenzij u uitlogt, blijft u automatisch ingelogd. Met deze functie kunt u gebruik maken van een deel van onze diensten (bijvoorbeeld ‘Mijn Account’) zonder dat u telkens opnieuw hoeft in te loggen. Om veiligheidsredenen wordt u echter gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te voeren als u bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen of een bestelling wilt plaatsen.

Een bestelling is ook mogelijk zonder een klantaccount aan te maken. Gebruik hiervoor de functie “bestellen als gast”.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is afgerond of de zakelijke relatie is beëindigd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaren en verzending van goederen

Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonlijke gegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Alleen de gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, letter b AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Als u uw toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter a van de AVG, geven wij uw e-mailadres door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering, zodat zij u per e-mail kunnen informeren over de verzendstatus van uw bestelling; U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Verzending en contractuitvoering

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven of anderszins doorgegeven aan derden als dit noodzakelijk is voor de contractafwikkeling of voor factureringsdoeleinden. In het kader van de contractafwikkeling geven wij uw e-mailadres uitsluitend ten behoeve van pakketaanmelding door aan:

DHL (DHL Paket GmbH Sträßchensweg 10, 53113 Bonn),
DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg),
Hermes (Hermes Duitsland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg),
GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG GLS, Duitsland-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein) en
Post AT (hoofdkantoor Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1 1030 Wenen). Daarnaast maken we voor het uitvoeren van sommige diensten gebruik van externe dienstverleners, zoals Livechat (LiveChat Software SAul. Zwycięska 47, 53-033 Wroclaw, Polen) ter ondersteuning van de klantenservice, eKomi (eKomi Ltd. Markgrafenstraße 11, 10969 Berlijn) en Trusted Winkels (Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen) ) als beoordelingsportalen. ICO Computer GmbH (ICO Computer GmbH Zuckmayerstr. 15, 65582 Diez) voor het hosten van onze webservers.

Kredietcontroles

Koopt u op rekening of een andere betaalmethode waarvoor wij vooruitbetalingen doen, dan kunnen wij een kredietcontrole (scoring) uitvoeren. Voor dit doel geven wij de door u ingevoerde gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of bankgegevens) door aan een kredietagentschap. Op basis van deze gegevens wordt de kans op wanbetaling bepaald. Indien er sprake is van een buitensporig risico op wanbetaling, kunnen wij de betreffende betaalmethode weigeren.

De kredietcontrole wordt uitgevoerd op basis van de uitvoering van het contract (Art. 6 Para. 1 lit. b AVG) en om wanbetalingen te voorkomen (legitieme rente volgens Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Indien toestemming is verkregen, wordt de kredietcontrole uitgevoerd op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. AVG); toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Leeftijds verificatie

De bescherming van minderjarigen is voor ons van bijzonder belang. Wij verwerken uitsluitend bestellingen van personen die op het moment van de bestelling de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Wanneer u bestelt, verzamelen wij ter verificatie ook informatie over uw verjaardag.

Betaaldiensten

Om de bijzonder gevoelige gegevens van de door u gewenste betaalmethode te beschermen, gebruiken wij tijdens het betalingsproces het zogenaamde SSL-protocol (Secure Sockets Layer), waarbij uw betalingsgegevens gecodeerd worden verzonden.

Wij integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. Als u bij ons een aankoop doet, worden uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld naam, betalingsbedrag, rekeninggegevens, creditcardnummer) door de betalingsdienstaanbieder verwerkt ten behoeve van de betalingsverwerking. Op deze transacties zijn de respectieve contractuele en gegevensbeschermingsregels van de respectieve aanbieders van toepassing. Het gebruik van betalingsdienstaanbieders is gebaseerd op artikel 6, lid 1, letter b AVG (contractverwerking) en in het belang om het betalingsproces zo soepel, comfortabel en veilig mogelijk te laten verlopen (artikel 6, lid 1, letter f). AVG). Als voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a AVG, de wettelijke basis voor gegevensverwerking; De toestemming kan op elk moment in de toekomst worden ingetrokken.

Wij maken op deze website gebruik van de volgende betaaldiensten/betaaldienstverleners:

PayPal

De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full .

Details vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full .

Klarna

De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”). Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna-kassaoplossing), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. Klarna maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Klarna afrekenoplossing te optimaliseren. Details over het gebruik van Klarna-cookies vindt u via de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Details hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Klarna via de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Betaaldirect

De aanbieder van deze betaaldienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt”). Als u de betaling doet met Paydirekt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waar u bij Paydirekt geregistreerd bent. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt in het kader van de transactieverwerking ook andere gegevens verzamelen, zoals: B. Afleveradres of individuele artikelen in de winkelwagen. Paydirekt authenticeert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die bij de bank is opgeslagen. Het betalingsbedrag wordt dan van uw rekening naar onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens. Details over het betalen met Paydirekt vindt u in de algemene voorwaarden en het gegevensbeschermingsreglement van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

giropay

De aanbieder van deze betaaldienst is paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (hierna “giropay”).

Details vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van giropay: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

11. Eigen diensten

Het verwerken van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw daarmee samenhangende persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen uit sollicitatiegesprekken etc.) voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is artikel 26 BDSG naar Duits recht (aanvang van een arbeidsrelatie), artikel 6 lid 1 letter b AVG (algemene contractaanvang) en – als u uw toestemming hebt gegeven – artikel 6 lid 1 letter a AVG . De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie op basis van artikel 26 BDSG en artikel 6 lid 1 letter b AVG.

Bewaartermijn van gegevens

Als we u geen baanaanbieding kunnen doen, u een baanaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens maximaal 6 maanden te bewaren op basis van onze legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) vanaf het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Vervolgens worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als blijkt dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel van verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere opslag is ook mogelijk als u daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6 lid 1 lit. a AVG) of als wettelijke bewaarplichten in strijd zijn met verwijdering.